پاورپوینت قوانین و مقررات حمل و نقل بین المللی - 50 اسلاید

پاورپوینت قوانین و مقررات حمل و نقل بین المللی - 50 اسلاید

پاورپوینت قوانین و مقررات حمل و نقل بین المللی - 50 اسلاید

پاورپوینت قوانین و مقررات حمل و نقل بین المللی

پاورپوینت قوانین و مقررات حمل و نقل بین المللی

پاورپوینت قوانین و مقررات حمل و نقل بین المللی

پاورپوینت قوانین و مقررات حمل و نقل بین المللی

سالانه چند صد ميليارد دلار كالا در جهان مبادلهميشود تا نيازمنديهاي گوناگون ساكنان نقاطمختلف جهان تامين شود. رشد چشمگير حجممبادلات تجاري در قرن اخير، هر چند متاثر ازافزايش مازاد توليد در برخي كشورها و نيزگسترش فعاليتهاي بازاريابي بينالمللي است، امادر عين حال نميتوان سهم عمده سيستم حمل ونقل جهان را در زمينهسازي براي افزايش حجممبادلات تجاري ناديده گرفت .
بخش
حمل و نقل پديدهاي است پويا، فراگيرو پيچيده كه رشتههاي مختلف آن ريشههايحيات اقتصادي بشر را تغذيه ميكند و به آن روحو دوام ميبخشد. لئون سه1 اقتصاددان معروفاظهار ميدارد "حمل و نقل شالوده تمام فعاليتهايانساني است" . ارمغان اين بخش براي نوع بشردستيابي به زندگي بهتر و شايستهتر در سايهامنيت، رشد و بالندگي بيشتر در سايه روابطانساني آسانتر و شرايط كار و تجارت باصرفهتراست. درجه ارتقا و اعتلاي جوامع امروزي بامعيارهاي ارقام توسعه بخش حمل و نقل و ميزانبهرهوري افراد جامعه از امكانات و تسهيلات اينبخش سنجيده ميشود و در صدر مقايسهاياعتبارات جذب شده در اين بخش از اقلاممشخصه تعالي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعيملتها به شمار ميآيد.
حمل
و نقل كارامد و موفق زمينهساز اقتصادسالم است. حمل و نقل از امور زيربنايي و يكي ازاجزاي مهم چرخه توليد ـ مصرف است. هر چندفعاليتهاي حمل و نقل (عمليات تغيير مكانكالاها) خود بخشي از فرايند توليد است درطبقهبندي بخشهاي اقتصادي از بخشهاي خدماتيمحسوب ميشود. بعضي محققان رشد بخشحمل و نقل را منوط به رشد توليد و برخي ديگررشد توليد را منوط به رشد بخش حمل و نقلميدانند. در هر حال با گسترش جوامع بشري وپيچيده شدن روابط اجتماعي و اقتصادي، تعييناين كه توليد مقدم است يا حمل و نقل كار مشكلياست.