پاورپوینت به روز مدل الكترون نقطه اي و ساختار لويس - 20 اسلاید

پاورپوینت به روز مدل الكترون نقطه اي و ساختار لويس - 20 اسلاید

پاورپوینت به روز مدل الكترون نقطه اي و ساختار لويس - 20 اسلاید

پاورپوینت به روز مدل الكترون نقطه اي و ساختار لويس

پاورپوینت به روز مدل الكترون نقطه اي و ساختار لويس

پاورپوینت به روز مدل الكترون نقطه اي و ساختار لويس

پاورپوینت به روز مدل الكترون نقطه اي و ساختار لويس

پاورپوینت به روز مدل الكترون نقطه اي و ساختار لويس

پاورپوینت به روز مدل الكترون نقطه اي و ساختار لويس

http://failestoon.sellfile.ir/

اما چگونه ساختار لويس مولكول هاي مورد نظر را رسم كنيم؟
براي اين كار مراحل زير را به ترتيب انجام مي دهيم:
ابتدا مجموع الكترونهاي ظرفيت را حساب مي كنيم
اتم مركزي را مشخص مي كنيم
نماد شيميايي اتم مركزي را نوشته و ساير اتم ها را با پيوند يگانه به آن وصل مي كنيم
الكترونهاي ظرفيت را دوتا دوتا برداشته و طوري روي اتمها تقسيم مي كنيم كه به هر اتم 8 الكترون و به هر هيدروژن 2 الكترون برسد
اگر اتم مركزي 8 الكتروني نشد با تشكيل پيوند دوگانه يا سه گانه بوسيله الكترونهاي اتمهاي اطراف، هشت تايي آن را كامل مي كنيم
اتم مركزي اتمي است كه :

4- اتمهاي H و F هيچگاه در مركز قرار نمي گيرند
3- تعداد آن در مولكول كمتر باشد
2- پيوند هاي بيشتري بتواند بسازد
1- الكترونگاتيوي كمتري داشته باشد
نكته: اگر اتم مركزي هشت الكتروني نشد بايد يك يا چند تا از جفت الكترونهاي روي اتم هاي اطراف را جابجا كنيم و با ايجاد پيوند هاي دوگانه يا سه گانه اكتت اتم مركزي را كامل كنيم
در مورد يونها ساختار رسم شده داخل كروشه قرار داده و بار يون را روي آن مي گذاريم

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت به روز مدل الكترون نقطه اي و ساختار لويس است

برای دانلود کل پاورپوینت به روز مدل الكترون نقطه اي و ساختار لويس از لینک زیر استفاده کنید: