پاورپوینت به روز قبضة مالكيت و تجديد ساختار - 27 اسلاید

پاورپوینت به روز قبضة مالكيت و تجديد ساختار - 27 اسلاید

پاورپوینت به روز قبضة مالكيت و تجديد ساختار - 27 اسلاید

پاورپوینت به روز قبضة مالكيت و تجديد ساختار

پاورپوینت به روز قبضة مالكيت و تجديد ساختار

پاورپوینت به روز قبضة مالكيت و تجديد ساختار

پاورپوینت به روز قبضة مالكيت و تجديد ساختار

 پاورپوینت به روز قبضة مالكيت و تجديد ساختار

پاورپوینت به روز قبضة مالكيت و تجديد ساختار

رشد داخلی از طریق سرمایه گذاری به منظور بهبود یا افزایش محصولات
و رشد خارجی با خرید داراییهای سایر شرکتها از طریق ادغام یا ترکیب تحقق می یابد.

ادغام علاوه بر رشد باعث متنوع تر شدن فعالیت های شرکت نیز می شود و این امر می تواند ریسک را کاهش دهد.
ادغام
ترکیب دو یا چند شرکت در یک شرکت است به طوری که تنها شرکت خریدار موجودیت خود را حفظ کند.


ادغام به دو طریق انجام می شود:

1.مذاکره: كه روش برتر است.شرکت خریدار بامدیریت شرکت مورد نظر مذاکره می کند.

2.روش خرید: شرکت خریدار ÷یشنهاد خرید را مستقیماًبه سهامداران شرکت مورد نظر برای تصاحب ارائه می دهد.
دلایل ادغام
1. کاهش ریسک فعالیت با استفاده از تنوع بخشی
2. بهره گیری از تاثیرات هم نیروزایی ادغام
3. امکان تحصیل منابعی که شرکت قبلاًفاقد آن بوده(مدیریت کارآمد)
4. امکان بهبود توانایی تامین مالی
5. امکان افزایش قیمت بازار سهام
6. امکان تامین مالی راحت تر ،نسبت به تامین مالی ار طریق توسعه داخلی
7. امکان تحصیل بازده سرمایه گذاری مطلوب تر
8. امکان بهرمندی از نفع مالیاتی

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت به روز قبضة مالكيت و تجديد ساختار است

برای دانلود کل پاورپوینت به روز قبضة مالكيت و تجديد ساختار از لینک زیر استفاده کنید: